Regulamin DarkW.pl

Przeczytaj regulamin forum
Postów: 1
fenix
Avatar

Dołączył: 31 sie 2018

Posty: 3872

Pochwały: 138

Witamy na forum darkw.pl. Poniżej przedstawione zostaną zasady funkcjonowania forum oraz prawa i obowiązki użytkowników. Zachęcamy do wnikliwego zaznajomienia się z każdym punktem regulaminu, co ułatwi korzystanie z forum oraz kontakt z obsługą boardu. Przeczytanie i przestrzeganie regulaminu jest niezbędne do przebywania na forum. Regulamin podlega zmianom w trakcie działania forum; wszelkie zmiany w regulaminie obowiązują od dnia ich wprowadzenia.

  1. Zasady ogólne:
   a) zakazuje się używania w dyskusjach słów powszechnie uważanych za: obraźliwe, rasistowskie, antysemickie, a także przekleństw;
   b) zakazuje się używania wielkich liter (CapsLk) w całych postach, oraz kolorowania, pogrubiania i używania różnych rozmiarów czcionki; opcje te służą jedynie wyróżnieniu poszczególnych słów czy zdań;
   c) zakazuje się dodawania niezakodowanych linków (tag CODE); jedyne niezakodowane linki, które można dodawać to, które przenoszą na inny adres forum darkw.pl
  d) należy zawsze odpowiadać na temat, zakazuje się spamowania w celu zwiększenia ilości postów; należy dyskutować zgodnie z tezą lub pytaniem postawionym w tytule tematu;
  e) zakazuje się dodawania obrazków z cudzym wizerunkiem, zwłaszcza o charakterze erotycznym; więcej informacji: https://darkw.pl/info-f2/informacja-porzadkowa-zdjecia-o-charakterze-erotyc-t99339.html ;
  f) zakazuje się umieszczania na forum ogłoszeń lub anonsów dotyczących kupna lub sprzedaży produktu;
  g) zakazuje się upubliczniania prywatnych wiadomości;
  h) zakazuje się reklamowania na forum innych, konkurencyjnych stron oraz wstawiania ogłoszeń o naborze do ekipy; takie zachowanie będzie skutkować bezwzględnym wyrzuceniem z forum.
  i) NA FORUM OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ DODAWANIA LINKÓW Z FILMAMI XXX POLSKIEJ PRODUKCJI (typu podrywacze, podrywaczki itp.). W przypadku dodania, posty będą ukrywane i przenoszone do działu Śmietnik a użytkownik zostanie ukarany zgodnie z zasadami przytoczonymi w regulaminie.

  2. Dział Artykuły użytkowników:
   a) dział widoczny jest po zalogowaniu;
  b) administrator forum nie dodaje żadnych treści we wspomnianym dziale oprócz informacji porządkowych, tj. regulaminy działów, informacja o zakazanych wydaniach itp.
  c) administrator forum szanuje prawo polskie i międzynarodowe, wszelkie wiarygodne zgłoszenia dotyczące wszelkich naruszeń prawa będą jak najszybciej rozpatrywane, żadne przypadki naruszeń prawa nie będą tolerowane;
  d) na podstawie dokumentu Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2017.0.1219 t.j. - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Art. 14. Wyłączenie odpowiedzialności udostępniającego zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych
  1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
  3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
  wszelkie formy łamania praw autorskich przez użytkowników są na forum potępiane;
  wszelkie zgłoszenia dotyczące nielegalnie zamieszczonych treści należy zgłaszać na adres [email protected] - treści zostaną usunięte natychmiast po odczytaniu maila i weryfikacji wiarygodności zgłoszenia, a na forum zostanie umieszczona stosowna informacja; autor artykułu zostanie surowo upomniany lub zostanie mu zablokowany dostęp do forum;

  e) informacje wymagane przy wysyłaniu zgłoszeń na [email protected] : imię i nazwisko osoby zgłaszającej, uprawnienia posiadane do złożenia naruszenia, dane kontaktowe (adres, telefon, adres e-mail) właściciela praw licencyjnych, link do postu lub tematu naruszającego prawo, opis treści naruszających prawo, mile widziany jest list intencyjny;
  f) na stronie darkW.pl nie są umieszczane żadne pliki, a jedynie ogólnodostępne informacje - wszelkie pliki przechowywane są na serwerach innych stron/firm, za które darkW.pl nie odpowiada;
  w celach informacyjnych przekazujemy informację kiedy można legalnie pobrać plik, na podstawie dokumentu Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.2018.0.1191 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 23. Zakres własnego użytku osobistego utworu oraz Art. 75. Wyłączenie obowiązku uzyskania zgody na czynności niezbędne do korzystania z programu komputerowego
  1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.
  2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.
  1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, czynności wymienione w art. 74 ochrona programów komputerowych, ust. 4 pkt 1 i 2 nie wymagają zgody uprawnionego, jeżeli są niezbędne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie.
  2. Nie wymaga zezwolenia uprawnionego:
  1) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem komputerowym;
  2) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, będąc do tych czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego;
  3) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ochrona programów komputerowych, ust. 4 pkt 1 i 2, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z innymi programami komputerowymi, o ile zostaną spełnione następujące warunki:
  a) czynności te dokonywane są przez licencjobiorcę lub inną osobę uprawnioną do korzystania z egzemplarza programu komputerowego bądź przez inną osobę działającą na ich rzecz,
  b) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla osób, o których mowa pod lit. a,
  c) czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu komputerowego, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania.
  3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie mogą być:
  1) wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego;
  2) przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego;
  3) wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.

  g) użytkownik dodając informacje na stronie musi mieć zgodę na ich rozpowszechnianie - artykuły umieszczane są na odpowiedzialność ich autora - na podstawie dokumentu Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.2018.0.1191 t.j.
  Art. 17. Prawo twórcy do korzystania z utworu i rozporządzania nim
  Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

  Art. 115. Naruszanie cudzych praw autorskich
  1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.
  3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16 autorskie prawa osobiste, art. 17 prawo twórcy do korzystania z utworu i rozporządzania nim, art. 18 wyłączenie spod egzekucji autorskich praw majątkowych i prawa do wynagrodzenia, art. 19 wynagrodzenie za zawodową odsprzedaż oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego ust. 1, art. 191 wynagrodzenie za zawodową odsprzedaż rękopisów utworów literackich i muzycznych, art. 86 prawa artysty wykonawcy, art. 94 fonogram, wideogram ust. 4 lub art. 97 prawo do nadań programów, albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 193 obowiązki w zakresie wypłaty wynagrodzenia i odpowiedzialność sprzedawcy ust. 2 lub art. 20 opłaty uiszczane przez producentów i importerów urządzeń reprograficznych i nośników do tych urządzeń ust. 1?4,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  Art. 116. Rozpowszechnianie cudzego utworu bez uprawnienia
  1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje,
  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
  4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  Art. 117. Utrwalanie lub zwielokrotnianie cudzego utworu bez uprawnienia
  1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  3. Standard dodawania:
   a) zakazuje się dublowania tematów, dlatego przed założeniem nowego bezwzględnie upewnij się czy takowy już na forum nie istnieje;
  b) zakładając nowy temat upewnij się, że jest on zgodny zarówno z regulaminem forum jak i regulaminem działu;
  c) dodając post do już istniejącego tematu upewnij się, że jest on zgodny z regulaminem forum oraz regulaminem działu;

  4. Zasady dodawania artykułów na forum:
   a) nie prowadzimy wymiany plików drogą p2p / torrent / p2m;
  b) zakazuje się dodawania niedziałających linków;
  c) zakazuje się dodawania linków maskujących / protekcyjnych jak np. filecrypt.cc lub adf.ly;
  d) zakazuje się dodawania na forum linków, z których skorzystanie uzależnione będzie od zakupu konta premium / VIP;
  e) zakazuje się używania w postach zbędnych obrazków zachęcających do pobrania; każdy post ma wyglądać schludnie i zawierać tylko te informacje, których dodania wymaga regulamin forum oraz regulamin działu;
  f) zakazuje się używania tagu CODE do opisów, zdjęć, danych technicznych, haseł itp.
  g) zakazane jest dodawanie wersji subbed z niedokładnymi/niezrozumiałymi napisami (np. tłumaczenie z google translate);
  h) zakazuje się używania tagu CENTER do opisów, zdjęć, danych technicznych, haseł itp.
  5. Zasady dotyczące avatarów i podpisów:
   a) zakazuje się używania na forum avatarów, które nie spełniają wymagań:
   - rozmiar: 170x170px;
   - waga: 150kb;
   - brak treści obraźliwych, pornograficznych, rasistowskich, prowokacyjnych i antysemickich.
  b) zakazuje się używania na forum podpisów, które nie spełniają wymagań:
  - w przypadku tekstu: maksymalnie 4 linijki tekstu;
  - w przypadku grafiki; waga: 100kb oraz rozmiar 350 x 100px + maksymalnie jedna linijka tekstu
  - brak treści obraźliwych, pornograficznych, rasistowskich, prowokacyjnych i antysemickich.
  c) zakazuje się celowych kradzieży avatarów lub podpisów od innych użytkowników a także używania takich, które w jednoznaczny sposób sugerują przynależność do danej grupy, jeżeli użytkownik w rzeczywistości do niej nie należy;
  d) do avatarów i podpisów mają zastosowanie pozostałe zasady wskazane w regulaminie.

  6. Zasady dotyczące odpowiadania w istniejących tematach:
   a) zawsze odpowiadaj zgodnie z tezą lub pytaniem postawionym w tytule (patrz: pkt. 1c));
  b) zakazuje się umieszczania w postach reklam polskich, konkurencyjnych stron oraz linków referencyjnych (służących do zarabiania);
  c) nakazuje się używania odpowiednich tagów bbcode: wszelaką grafikę dodajemy w nawiasach [*img], linki w nawiasach [*code];
  d) zakazuje się dodawania postu pod swoim postem w odstępie krótszym niż 4 godziny; wyjątek stanowią działy Prośby oraz Problemy gdzie można odświeżać temat co 2 godziny (więcej w regulaminie działu);
  e) w dziale Artykuły użytkowników dodajemy posty co 48 godzin; zasady nie stosuje się w przypadku dodawania lepszej wersji gry / filmu / serialu etc.

  7. Kary za złamanie regulaminu:
   a) za niestosowanie się do zasad przedstawionych w regulaminie głównym oraz regulaminach poszczególnych działów użytkownik może zostać ukarany ostrzeżeniem; przyznanie ostrzeżenia leży w gestii moderatora, co oznacza iż nie ma znaczenia czy do złamania doszło kilka razy czy tylko jeden raz;
  b) za 3 nieodpracowane ostrzeżenia użytkownik dostaje Zakaz Pisania, który można odrobić poprzez kupno odpowiedniej ilości diamentów w Panelu Diamentów;
  c) w przypadku nagminnego łamania regulaminu i zasad oraz braku poprawy zachowania, użytkownik może zostać dożywotnio wyrzucony z forum (zbanowany); banów nie ściągamy (wyjątki: pomyłka lub włam na konto);
  d) szczególnie karane będzie łamanie regulaminu w postaci: obrażania użytkowników i ekipy, reklamowania konkurencyjnych stron oraz nawoływania do łamania regulaminu oraz zasad panujących na forum.

  8. Pozostałe zasady:
   a) załoga forum nie odpowiada za treści wstawiane przez użytkowników;
  b) na czacie / shoutboxie obowiązują w całości takie same zasady jak na forum (nie dotyczy jedynie zasada zakazu wstawiania posta pod postem)
  c) darkW.pl jest jedynie portalem zawierającym informacje o plikach a nie same pliki; korzystasz na własną odpowiedzialność;
  d) do działu XXX mają dostęp jedynie osoby pełnoletnie; administracja forum dba o przestrzeganie rozdziału XXV Kodeksu Karnego (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) a szczególnie art. 202 KK;
  e) na forum można posiadać tylko jedno konto, zakazuje się tworzenia tzw. ?multikont?;
  f) w przypadku podważania decyzji moderatora / administratora, należy zwrócić się do niego na PW a w szczególnie uzasadnionych przypadkach opisać sytuację w dziale *Uwagi dotyczące forum*.
  g) nie dodajemy bezpośrednich linków do działu Prośby, jedynie odnośnik do tematu/postu na darkW.pl;
  h) na wniosek użytkownika można usunąć jego niezbanowane konto, z zachowaniem napisanych postów.

Reklama
Avatar

Dołączył: 25 cze 2020

Posty: 34

Diamenty: 543

Poziom konta: 30


Time: 0,0094s  |  Queries: 8  |  Memory Usage: 1010.57 KiB